ანთაძე

 ანთაძე იმერეთში და ანთიძე აზნაური გურიაში

აღსაბაძე

იოანე ბატონიშვილის ცნობით მოსულან იმერეთიდან, იმერეთში ყოფილან ახტაბაძეები. მოსულან თეიმურაზ მეფის ...