მზეხათუნ ივანეს ას. ყიფიანი აზნაური

The details of this individual are private.