თეკლე ქაიხოსროს ას. მაჭავარიანი

The details of this individual are private.