ქაიხოსრო დავითის ძე ყიფიანი ტახტის აზნაური

The details of this individual are private.