ეუკი ვახტანგის ას.

The details of this individual are private.