Individuals

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Э | Ю | Я | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | None

Yagotintsev (1)
Yakimova (1)
Yakimovich (1)
Yakovlev (8)
Yakovleva (3)
Yakubovsky (1)
Yalunin (1)
Yan (1)
Yanchenko (1)
Yannau (1)
Yashvili (4)
Yasinskaya-Maletskaya (1)
Yatsenko (1)
Ynin (1)
Ynovsky (1)
Ysinsky (1)
Yuryevsky (2)
Yuzbashev (1)