დიმიტრი
ნიკოლოზის ძე
ჯორჯაძე
პოლკოვნიკი
თავადი (კახეთი)

gb  rs t