Individuals

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | ? | А | Б | В | Г | Д | Е | Ж | З | И | К | Л | М | Н | О | П | Р | С | Т | У | Ф | Х | Ц | Ч | Ш | Щ | Э | Ю | Я | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | None

Iakashvili (1)
Iakobashvili (1)
Iakovlev (2)
Iakovleva (2)
Iankov (1)
Iashvili (12)
Iedigarov (1)
Ignatovich (1)
Ilin (1)
Illyashenko (1)
Ilnitsky (1)
Imeretinskaya (6)
Imeretinsky (5)
Imerlishvili (1)
Imnadze (2)
Inakavidze (1)
Inal-ipa (Inalishvili) (2)
Inchikov (1)
Ingorokva (1)
Inzhavensky (1)
von Ionne (1)
Ioramishvili (1)
Ioseliani (17)
Isakashvili (1)
Isarlishvili (3)
Isarloff (3)
Ishkhneli (5)
Iudin (1)
Iukhnovich (1)
Iunger (1)
Iurkevich (1)
Iurov (1)
Iutskevich (1)
Iuzefovich (1)
Ivanishvili (2)
Ivanov (1)
Ivanova (1)
Ivashkevich (1)
Ivinskaia (1)
Ivlieva (1)
Iziumov (1)
Izmailova (1)
Izmirov (1)