h გელოვანი კონსტანტინე ლევანის ძე - ბიოგრაფია
კონსტანტინე ლევანის ძე
გელოვანი
პოლკოვნიკი
თავადი (სამეგრელოს სამთავრო)
კონსტანტინე (კოწია) გელოვანის გენეალოგია, ნათესავები

gb  rs t